ေၾကာက္ရြ႕ံမႈကို ရိုေသေလးစားမႈအျဖစ္ ထင္ေယာင္ထင္မွားမေတြးပါႏွင့္



ေရွးအခါကဗီေဂ်းနာဂါ ၿမိဳ႕နိုင္ငံေလးတြင္ အလြန္ရက္စက္ေသာ “ဗီးရပ္ဆိုင္း”ဟူူအမည္ရွိ ဘုရင္တစ္ပါးအုပ္စိုးေတာ္မူခဲ့သည္။ ဗီးရပ္ဆိုင္း၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေၾကာင့္ ၎အား တိုင္းသူျပည္သားမ်ားက လြန္စြာေၾကာက္ရြ႕ံၾကကုန္သည္ ။

ေရွးအခါကဗီေဂ်းနာဂါ ၿမိဳ႕နိုင္ငံေလးတြင္ အလြန္ရက္စက္ေသာ “ဗီးရပ္ဆိုင္း”ဟူူအမည္ရွိ
ဘုရင္တစ္ပါးအုပ္စိုးေတာ္မူခဲ့သည္။ ဗီးရပ္ဆိုင္း၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေၾကာင့္ ၎အား
တိုင္းသူျပည္သားမ်ားက လြန္စြာေၾကာက္ရြ႕ံၾကကုန္သည္ ။

ဘုရင္ႀကီးဗီးရပ္ဆိုင္းတြင္ ဂ်က္ဟုေခၚေသာေခြးတစ္ေကာင္ရွိၿပီး၊ ထိုေခြးေလးကိုမူ ဘုရင္ႀကီးက
တစ္ေလာကလုံးထက္ ပို၍ခ်စ္ျမတ္ နိုးေတာ္ မူေလသည္။

ၾကမၼာငင္ေသာ နံနက္ခင္းတစ္ခုတြင္ ေခြးကေလးဂ်က္ေသဆုံးသြားခဲ့ေလသည္။ ဘုရင္ဗီးရပ္ဆိုင္းသည္ေခြးကေလး၏ ေနာက္ဆုံးစ်ာပနခရီးအား ရိုးရာဓေလ့အစဥ္အလာအတိုင္း
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၊ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား အေပါင္းတို႔သည္ ေခြးကေလးစ်ာပနမီးသၿဂိဳလ္ ရာေနရာသို႔
လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္ ။ဘုရင္ႀကီး ဗီးရပ္ဆိုင္းမွာမ်ားစြာ ၀မ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ တိုင္းသူျပည္သား
မ်ားသည္ ၎အေပၚ လြန္စြာခ်စ္ျမတ္နိုးသည္၊ ကမၻာေပၚတြင္၎သာလၽွင္ အထင္ရွားဆုံး ဘုရင္
တစ္ပါးျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္သြားခဲ့ေလသည္ ။ ေခြးကေလး ေသဆုံးၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္
ဘုရင္ႀကီး ဗီးရပ္ဆိုင္းလည္း နတ္ရြာစံသြား ခဲ့ေလသည္ ။

သို႔ေသာ္ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ စ်ာပနအခမ္္းအနားသို႔ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မၽွ မတက္ေရာက္ခဲ့ေပ ။
ရိုေသေလးစားျခင္းဟူသည္ ရိုေသထိုက္ေအာင္ေနမွ ရသည့္ အရာ မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ဤပုံျပင္ေလးက
သတင္းစကား ပါးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

မိမိကို ရိုေသေလးစားလာေစရန္ အျခားသူမ်ားကို အတင္းၾကပ္ ဖိအားေပး၍မရေပ။ ေၾကာက္ရြံ့မႈႏွင့္
ေလးစားမႈ တို႔ ၾကား၌ မ်ဥ္းငယ္ေလးတစ္ခုသာျခားေသာေၾကာင့္ မိမိအား တစ္ပါးသူတို႔က
ေၾကာက္ရြံ့ၾကသည္ကို မိမိအားေလးစားၾကသည္ဟု ထင္မွတ္မွားမိၾကေပသည္။ ေလးစား
ခံထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ မိမိတို႔၏ စရိုက္သြင္ျပင္ကိုေကာင္းမြန္မွန္ကန္မႈရွိရန္ျပဳျပင္သင့္ေၾကာင္း
လူသားအားလုံးသိနားလည္သင့္ေပသည္ ။
Credit;Myanmar Time

Top