ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးက႑ႏွင့္အိမ္ၿခံေျမက႑တုိးတတ္ေစရန္ Real,Estate Discount Fair 2019 က်င္းပ

                                       https://www.facebook.com/myanmarmedia7news/videos/1535588853238739/

    Shwe Myanmar House.com သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးက႑ႏွင့္အိမ္ၿခံေျမက႑

      တုိးတတ္ေစရန္Real,Estate Discount Fair 2019 ပြဲကို June 29 ရက္ေန႔တြင္

                        Sky Star Hotel ၌ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

Shwe Myanmar House.com  သည္ေငြေဖာ္လိုေသာလူၾကီးမင္းတို႔အတြက္ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ အိမ္ျခံေျမ ကြန္ဒို

လံုးခ်င္းမ်ား ေငြအျမန္ဆံုးေပၚေစရန္ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊

 

ေငြပိုလွ်ံေသာလူၾကီးမင္းမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ျခံေျမကြန္ဒို လံုးခ်င္းမ်ားကို အနာဂတ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ၀ယ္ယူ

လိုျခင္းအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊

ပံုမွန္၀င္ေငြရရွိလိုေသာ လူၾကီးမင္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားမွအနက္မွ  ျပန္လည္ဌားရမ္းလိုျခင္းအတြက္

၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းစသည့္ အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို online, Offline စနစ္မ်ားျဖင့္ အထူး၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊