ပါမစ္ (Permit) ျဖင့္ခ်ထားေပးေသာ ေျမကြက္ကို ဝယ္ရာတြင္သတိျပဳသင့္ေသာကိစၥရပ္မ်ား

၁။ ျမိဳ႕သစ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာက ကနဦးအေနျဖင့္ ပါမစ္ျဖင့္ ေျမကြက္ခ်ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေျမဂရန္ကို ေနာင္မွ ဆက္လက္ထုတ္္ေပးျခင္း ျပဳပါသည္။ ေျမကြက္တြင္ ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ ရရိွသူတို႔က မေနထိုင္လို၍ ငွားရမ္းျခင္း လဲႊေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္းျပဳလုပ္ၾကသည္လည္းရိွပါသည္။

 

၂။ ပါမစ္ေျမကြက္ေပၚ ႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းေနထိုင္ျခင္းမွာ ျပႆနာမရိွႏိုင္ပါ။

 

၃။ ပါမစ္ေျမကြက္ကို ဝယ္ယူရာတြင္ ပါမစ္တြင္လဲႊေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳ မျပဳကို စီစစ္ၿပီးမွ ဝယ္ယူသင့္ပါသည္။ ပါမစ္တြင္ ေျမကြက္ကုိ လဲႊေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင့္ရိွသည္ဟု ပါရိွပါက ျပင္ပလူတစ္ဥိးအေနျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

 

၄။ ပါမစ္တြင္ လဲႊေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင့္မျပဳဟု ေဖာ္ျပပါရိွပါက ျပင္ပပုဂိၢဳလ္အေနျဖင့္ ဝယ္ယူရန္မသင့္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ ဂရန္ေလွ်ာက္ထားသည့္ အခါ သက္ဆိုင္ရာက ဝယ္ယူေနထိုင္သူ ျပင္ပပုဂိၢဳလ္အား ဂရန္ထုတ္မေပးပါက ယင္းေျမကြက္အေပၚ ပိုင္ဆိုင္မႈ ရရိွမည္မဟုတ္ပါ။

 

၅။ ပါမစ္ေျမကြက္ကို ဝယ္ယူရာတြင္ မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ခြင့္မရိွသျဖင့္ ေနထိုင္ခြင့္ သက္သက္ျဖင့္ ဝယ္ယူပါက ျပႆနာရိွႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ပါက မွတ္ပံုတင္ စာခ်ဳပ္မရိွသျဖင့္ အရပ္စာခ်ုဳပ္ျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္၍ တန္ရာတန္ဖိုးရရိွ ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ပါမစ္ေျမ ကြက္ေရာင္းခ်သူက ဂရန္ေလ်ွာက္ထားေပးပါက ယင္းဂရန္ရရိွသည့္အခါ ပါမစ္အမည္ေပါက္သူႏွင့္ ဝယ္သူတို႔ အေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ခ်ဳပ္ စာတမ္းခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမကြက္မ်ားအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ကာလတန္ေၾကးျဖင့္တက္သျဖင့္ ဝယ္ယူသည့္အခ်ိန္က ေပါက္ေစ်းႏွင့္မွတ္ပံုတင္သည့္အခါ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေပါက္ေစ်းတို႔ ကြာဟခ်က္ရိွေနသျဖင့္ ပါမစ္အမည္ေပါက္သူက ထပ္မံ၍ ေငြတိုးေတာင္းလာမည္ကိစၥရပ္ ေပၚေပါက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဝယ္သူအေနျဖင့္ သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရကား ပါမစ္ေျမကြက္ကို ဝယ္ယူရာတြင္ ေရာင္းခ်သူထံမွ ယင္းေျမကြက္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အထူးကိုယ္စားလွယ္လဲႊစာ (Special Power) ကို ရယူထားပါက ဝယ္ယူသူက ဂရန္ေလွွ်ာက္ထားျခင္း စာခ်ဳပ္စာတမ္းျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

၆။ ပါမစ္ေျမကြက္ဝယ္ယူရာတြင္ ေရာင္းခ်သူ၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမိတၱဴႏွင့္ သန္းေခါင္းစာရင္းမိတၱဴတို႔ ကို ပါ ရယူထားသင့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဂရန္ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာက ပါမစ္ေျမ ကြက္ရိွသူ၏ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမိတၱဴႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္း မိတၱဴတို႔ကို ေတာင္းပါက အသင့္တင္ျပႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

Credit : DVB Law Lab

Top